Menu

Volba povolání

Volba povolání - Kam půjdu dál?

Cíl programu Cílová skupina  Délka programu Cena programu
Žáci budou mít ucelený přehled o možnostech dalšího studia a různých povoláních. Žák zná své povahové rysy a dokáže pojmenovat své silné a slabé stránky. 8. - 9. třída 3 vyučovací hodiny +
možnost pokračování
100 Kč na dítě,
min. 2000 Kč / třída 
(pokrytí nákladů spojených s programem a odměna lektorovi)

 

Charakteristika programu
Program je koncipován na základních principech zážitkové pedagogiky, děti si projdou různými aktivitami, díky nimž se blíže seznámí s problematikou volby povolání a výběru středních škol. Při programu je využíváno psychosociálních her, žáci pracují individuálně i ve skupinách. Témata, kterého se během programu dotkneme je následující: trh práce, volba profesní orientace, možnosti vzdělávání, zaměstnání, podnikání. Je vhodné, aby byl u programu přítomný třídní učitel, případně školní psycholog, který může s žáky na tomto tématu pracovat v průběhu celého školního roku. Třídní učitel také obdrží balíček pro další práci s dětmi, ve kterém budou všechna videa pořadů Představ profesi, Představ školu a Představ brigádu. Dále budou v balíčku zahrnuty materiály pro další práci v třídnických hodinách nebo v rámci projektových dnů.


 
Klíčové kompetenceVzdělávací oblasti
Člověk a svět práce
- orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí
- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy
- využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání
- prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce

 

Pro více informací či objednání programu kontaktujte: Zuzana Mokrá, e-mail: mokra@svcrosice.cz